free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

HOME

 

STATUTUL
ASOCIAŢIEI PUBLICAŢIILOR LITERARE ŞI EDITURILOR DIN ROMÂNIA

 

•  Asociaţia. Obiectul Asociaţiei

1. Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România este organizaţie autonomă, nonguvernamentală, apolitică, nonprofit şi activează ca persoană juridică română pe baza legilor româneşti (Legea nr.21/1924).

•  Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România, prescurtat APLER, reprezintă publicaţiile literare şi editurile din România şi din spaţiul cultural românesc în raporturile cu structurile guvernamentale, autorităţile de stat, organizaţii sindicale, cu persoane fizice şi juridice.

•  APLER promovează şi protejează interesele producţiei editoriale şi ale publicaţiilor literare în domeniul economico-social specific economiei de piaţă.

•  APLER promovează legalitatea şi corectitudinea profesională, acţionează pentru respectarea în toate situaţiile a drepturilor de proprietate intelectuală.

  APLER acţionează prin iniţiative proprii sau se alătură şi sprijină iniţiativele adecvate programului său promovate de alte organizaţii, persoane sau autorităţi în vederea unei politici fiscale, comerciale, de tarife şi plăţi adecvate intereselor culturii naţionale.

•  APLER poate să adere la federaţii şi asociaţii editoriale naţionale şi/sau internaţionale, prin demersul Comitetului de coordonare a Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România, ratificat de Adunarea Generală.

•  Membrii Asociaţiei

•  Membrii Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România sînt persoane juridice, indiferent de forma de proprietate a capitalului, cu profil editorial (carte sau publicaţie literară) care fac dovada acestei calităţi, aprobă şi respectă Statutul Asociaţiei.

•  Calitatea de membru al APLER se acordă solicitanţilor de către Comitetul de Coordonare care constată că sînt îndeplinite următoarele condiţii: adeziunea scrisă a solicitantului, calitatea culturală a programului editorial sau al publicaţiei, plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei.

•  Taxa de înscriere se stabileşte la 100.000 lei;

•  Cotizaţia anuală se stabileşte la propunerea Comitetului de Coordonare şi este aprobată de Adunarea Generală.

•  Membrii APLER au dreptul la protecţie individuală sau colectivă atunci cînd sînt puse în cauză prestigiul, onorabilitatea sau interesele editurii sau publicaţiei literare. Protecţia de către APLER a membrilor săi se realizează prin consultanţă, asistenţă juridică, atitudine publică, demersuri cu caracter oficial, iniţiative legislative etc.

• Toţi membrii APLER sînt egali în drepturi şi îndatoriri şi sînt reprezentaţi în adunarea generală de o singură persoană care dispune de un singur vot.

• Persoanele participante la Adunarea generală de constituire sînt membri fondatori, în număr de 25, conform Procesului verbal şi a listei. Statutul Asociaţiei este anexă la Procesului verbal de constituire. Membrii fondatori au aceleaşi drepturi şi îndatoriri cu ceilalţi membri.

• Adunarea generală alege un preşedinte de onoare dintre personalităţile vieţii culturale.

• Comitetul de Coordonare poate acorda calitatea de consilier special şi/sau director de programe unor personalităţi ale vieţii culturale, membri sau nemembri ai APLER, care îşi asumă responsabilitatea în îndeplinirea diverselor programe ale Asociaţiei. Consilierii speciali şi directorii de programe pot fi retribuiţi prin salarii, indemnizaţii sau onorarii, în funcţie de activitatea desfăşurată şi specificul ei.

•  Organizarea Asociaţiei

• Organele de conducere ale Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România sînt Adunarea Generală şi Comitetul de Coordonare.

• Forul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor. Ea se reuneşte anual în sesiune ordinară şi, după necesităţi, în sesiuni extraordinare.

• Sesiunile ordinare se convoacă de către Comitetul de Coordonare sau de către jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei.

• Adunarea Generală adoptă hotărîri cu majoritate simplă de voturi, prin vot deschis. La propunerea unui membru al APLER, Adunarea Generală poate decide, într-un caz sau altul, votul secret.

• Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul se poate exprima direct.

• Adunarea generală este statutar constituită atunci cînd există participarea directă, prin împuterniciri sau prin corespondenţă, a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor Asociaţiei. În caz că nu se întruneşte majoritatea simplă, se reconvoacă, în termen legal, o nouă sesiune, care este valabilă, indiferent de numărul participanţilor.

• Atribuţiile Adunării generale sînt:

•  aprobă şi modifică Statutul Asociaţiei;

•  alege Preşedintele de onoare al Asociaţiei şi Comitetul de Coordonare. Comitetul de Coordonare desemnează Preşedintele executiv şi doi vicepreşedinţi;

•  stabileşte liniile directoare ale activităţii şi competenţele Comitetului de Coordonare;

•  ratifică regulamentul de funcţionare a Comitetului de Coordonare;

•  ratifică deciziile de afiliere sau aderare la federaţii sau asociaţii de profil din ţară sau din străinătate, adoptate de Comitetul de Coordonare;

•  dezbate şi aprobă exerciţiile bugetare;

•  analizează şi decide asupra contestaţiilor;

•  atestă primirea de noi membri;

•  alege Comisia de cenzori şi primeşte raportul acesteia.

• Preşedintele executiv al Comitetului de Coordonare este şi preşedintele Asociaţiei. El reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile de stat, cu organizaţii nonguvernamentale, cu persoane fizice şi juridice, cu organizaţii internaţionale, indiferent de statutul lor.

• Comitetul de Coordonare este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de 3 ani, prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

• Comitetul de Coordonare este alcătuit din preşedintele executiv, doi vicepreşedinţi şi şase membri.

• Comitetul de Coordonare are răspunderea activităţii Asociaţiei între sesiunile Adunării Generale, asigură îndeplinirea programelor Asociaţiei, asigură mijloacele financiare necesare activităţii curente, administrează fondurile speciale ce se constituie pentru diferite programe.

• Comitetul de Coordonare poate organiza activităţi cu caracter economic şi financiar-bancar, prestări de servicii în cadrul sistemului editorial şi al publicaţiilor literare, artistice şi ştiinţifice, acţiuni comerciale de promovare a cărţii şi a revistelor literare şi ştiinţifice, de stimulare a circulaţiei bunurilor tipărite, expoziţii, simpozioane, tîrguri, bursă de cărţi, editare de cataloage editoriale şi alte publicaţii.

• Fondurile rezultate din aceste activităţi vor fi utilizate exclusiv la finanţarea activităţii curente şi de perspectivă, a programelor Asociaţiei, în conformitate cu caracterul nonprofit al Asociaţiei.

• Comitetul de Coordonare solicită şi sprijină iniţiative legislative de protejare a editurilor, revistelor literare şi ştiinţifice, precum şi a bunurilor culturale.

• Comitetul de Coordonare organizează şi asigură protecţia individuală, de grup şi colectivă a membrilor Asociaţiei prin consultanţă, asistenţă juridică, prin solicitarea şi sprijinirea de iniţiative legislative.

• Cheltuielile necesare activităţilor prevăzute la art.28 se suportă de către solicitant, cu excepţia cheltuielilor necesare promovării

iniţiativelor legislative sau alte acţiuni cu caracter general care se pot finanţa din bugetul Asociaţiei sau din fonduri special constituite.

• Comitetul de Coordonare realizează contacte internaţionale de cunoaştere reciprocă şi colaborare, participări la tîrguri, expoziţii, simpozioane, congrese, călătorii de studii şi documentare ale editorilor, publiciştilor şi scriitorilor în străinătate, studiază propunerile de aderare la federaţii şi uniuni internaţionale, luînd decizii în conformitate cu Statutul.

• Comitetul de Coordonare asigură medierea conflictelor de interese ce se ivesc între membrii Asociaţiei în probleme privind drepturile proprietăţii intelectuale, concurenţa neloială, contrareclama, calomnia, defăimarea şi alte cauze care privesc drepturile comerciale, editoriale etc.

• Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în acest Statut, Comitetul de Coordonare poate propune Adunării Generale constituirea unor organisme specializate.

• Comitetul de Coordonare convoacă Adunarea Generală ordinară sau extraordinară,cu minimum 10 zile înainte, prin mass-media, fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

• Modificarea Statutului se face de către Adunarea Generală extraordinară, prin acordul majorităţii absolute a membrilor săi. Aderarea sau afilierea la federaţii şi uniuni se face cu acordul majorităţii simple.

•  Fondurile Asociaţiei

• Mijloacele financiare prin care se asigură baza materială a desfăşurării activităţii provin din:

•  taxe de înscriere în Asociaţie;

•  cotizaţii anuale;

•  taxe, tarife, comisioane;

•  subvenţii şi sponsorizări pentru programe nominalizate;

•  venituri din activităţi proprii etc.

• Taxa de înscriere şi cotizaţia anuală se stabilesc de către Adunarea generală, la propunerea Comitetului de Coordonare.

• Asociaţia poate primi donaţii de la membrii săi, de la alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, fără nici un angajament doctrinar şi fără a se aduce atingere autonomiei Asociaţiei.

• Asociaţia poate primi subvenţii şi sponsorizări de la persoane fizice sau juridice române sau străine, de la organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, pentru realizarea programelor sale, respectîndu-se condiţia de asociaţie nonprofit.

• Activitatea financiară a Asociaţiei se desfăşoară pe baza unui buget de venituri şi cheltuieli, aprobat de Adunarea generală şi a unor programe anexă aprobate de Comitetul de Coordonare adecvate unui scop economic, social, cultural sau legislativ în conformitate cu Statutul Asociaţiei.

• Comitetul de Coordonare stabileşte sistemul de salarizări, finanţări, speze, diurne, onorarii şi indemnizaţii şi-l supune aprobării Adunării Generale.

• Se poate constitui un fond de rezervă al Asociaţiei care poate fi folosit în caz de necesitate pentru protejarea intereselor editurilor şi publicaţiilor literare şi ştiinţifice, în caz de calamităţi naturale, greve, accidente şi cazuri deosebit de grave neprevăzute.

•  Comisia de cenzori

• Comitetul de Coordonare alege o comisie de cenzori formată din 3 membri. Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. Preşedintele Comisiei de cenzori va fi, în mod obligatoriu, expert contabil.

•  Sediul Asociaţiei

• Sediul Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România este în spaţiul pus la dispoziţie de către Muzeul Literaturii Române, Bd.Dacia nr.12 (fostă Fundaţiei nr.4), sector 1, Bucureşti. Prin hotărîri ale Comitetului de Coordonare se pot stabili sedii, birouri permanente sau reprezentanţe şi în alte oraşe sau în municipiul Bucureşti, precum şi în străinătate.

•  Durata Asociaţiei

• Durata Asociaţiei este nelimitată. Asociaţia poate fi dizolvată şi lichidată în condiţiile legislaţiei române.

•  Dispoziţii finale

45. Statutul Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România – APLER – a fost aprobat de Adunarea generală a membrilor fondatori, întrunită la Bucureşti în ziua de 3 decembrie 1998.